Dugnad - også ved bokutgivelser

Det er betydelig frivillig innsats bak Acems bokutgivelser. Noen ferske eksempler er: The Power of the wandering mind, Mehr Möglichkeiten og El Poder de la Mente Errante.

The Power of the Wandering Mind ble skrevet som en gruppeprosess gjennom flere år, der alle tekstforfattere leste hverandres utkast og gav feedback ved gruppesamlinger med diskusjon. Da gruppeprosessen nærmet seg å bli en bok, gjensto runder med å samstemme de ulike kapitlene med hverandre. Neste utfordring var: hvem kan gjøre lay-out? Tongtos Mahasuwan meldte seg til å gjøre det frivillig. Ut fra sin profesjon hadde hun mye erfaring med lay-out, og hun hadde lyst til å gjøre det. Hennes første ideer virket riktignok overraskende – litt uvant stil. Man undret seg: ville dette fungere? Etter å ha blitt mer kjent med hennes hoved-ideer ble det imidlertid klart: her var det en ny type kreativitet. En helhetstenkning lå bak det hele. Tongtos Mahasuwan fikk oppdraget, og resultatet ble en bok med en lay-out som gjorde til dels vanskelig stoff mer oversiktlig. Hennes valg av fem gjennomgående farger var en hjelp til å gjøre innholdet lettere tilgjengelig. Bak enkelheten ligger en godt gjennomtenkt plan, som gjør hennes enkle grep effektfulle.

Mehr Möglichkeiten er den tyske utgaven av Mer å hente. I Acem Tyskland var det stort engasjement rundt å finne en passende boktittel. På årsmøtet for tyske ledere var det en samlet idedugnad for å finne en tittel som virket interessant og hadde en god klang på tysk, og som formidlet samme mening som den norske tittelen. Oversettelse fra norsk til tysk pågikk som en frivillig innsats, og tok sin tid. Så gjensto språkvask, og her gjorde syv tyskere - på frivillig basis – en uvurderlig innsats. Det skulle jo bli en språkstil som ligger nært opp til det man bruker i dagens Tyskland. Før boken kunne sendes til trykkeriet, var det mange tråder å trekke i. Den skulle presenteres på tysk sommerretrett, og fristen var svært knapp for trykkeriet. Men det holdt så vidt, og bøkene ble med i koffertene til norske ledere som skulle til retretten.

El Poder de la Mente Errante er den spanske versjonen av The Power of the wandering mind. Den kom overraskende raskt ut på spansk. En Acem-moderator i Nord-Spania – Luis Hernández – som ikke er spesielt god i engelsk, ville så gjerne lese boken. Han kontaktet selv en spansk profesjonell oversetter som fikk den oversatt til spansk. Oversettelsen forelå sommeren 2019. Dette betalte Luis for selv; det var en donasjon til Acem.

Denne oversettelsen var et veldig godt utgangspunkt. Deretter har en spansk kurslærer – Jacqueline Robert – bearbeidet teksten for at ordbruken skulle stemme best mulig overens med de begreper vi bruker i Acems meditasjonspsykologi. Dette skjedde i samarbeid med meditasjonslærer Tor Hersoug, men Jacqueline gjorde hovedjobben. Den svenske kurslærer Karin Malmberg var rask til å lage layout som samsvarte med den forseggjorte layouten i den engelske originalversjonen. Slik ble boken på spansk til. Den forelå ferdig trykket i slutten av mars 2020. 

Psychology of Silence kom på engelsk først (2016); deretter på norsk, som Stillhetens psykologi (2017), der Are Holen har videreutviklet teksten. Vil man være helt ajour, er det noe å hente ved å lese flere utgaver

Anne Grete Hersoug og Tor Hersoug

Ok