Meditasjonskronikken: Intuisjonen er en ressurs

"I Acem Meditation är intuitionen en dynamisk del i ett ledigt utförande", skriver meditasjonslærer Monika Wirkkala. 

Vad är intuition? Det har sagts att intuition är att se med själen, att den är en sinnets vägvisare. I intuitionen finns en glimt av den erfarenhet och kunskap som vi bär med oss i djupet av oss själva. Intuition är bron mellan det medvetna och det omedvetna och binder samman det vi vet och det vi förnimmer som sant. Intuitionen, när den kultiveras, kan hjälpa oss att famna våra liv mer helhetligt och meningsfullt.

Frisättning av tankar och intryck

I Acem Meditation är intuitionen en dynamisk del i ett ledigt utförande. Den tar plats oförmärkt och bidrar till att vår handling ändrar riktning, som ett inre val i stunden som bara sker. Ledigheten och sensitiviteten i handlingen lägger grunden för att det intuitiva kan få röst och plats. Tankevandringen, och den spontanitet som den ger rum för, är essentiell i detta.

I ett öppet och ledigt sinne kan det intuitiva få spelrum och framträda spontant som en aning, en ”röst” eller kanske en stämning. Men intuitionen kan också skymmas av ’støyen’ i sinnet. Vi kan ledas vilse om den alltför mycket skyms av ett subjektivt perspektiv. Ger vi oss tid att pröva den intuitiva känslan, låter den vara bland andra tankar och känslor, kan vi efterhand i en efterklang bättre sortera det som är brus från det som är en stilla inre röst eller riktning. Projektioner och försvarsmekanismer kan lätt misstas för intuition. Därför är det viktigt att vi ger oss tid att pröva vad som är ’støy’ och vad som är en intuitiv känsla, så att vi inte agerar blint. Intuition är ofta något som är vagt, medan det som framstår som väldigt tydligt och klart ofta är mer behovsstyrt och ger uttryck för vår psykologi.

 

Inre konflikter i meditationen 

Sinnet blir anspänt allt eftersom spänningar frisätts. Rastlöshet, oro eller annat kan dominera och vi upplever kanske att få andra tankar får plats. Vi upprepar metodljudet med ledighet, tror vi, men rastlösheten fortsätter och självkritiken och känslan av att inte lyckas läggs till. Vi hamnar i en inre konflikt. Kanske försöker vi lösa situationen som vi ”brukar”, kanske genom att försöka ännu mer eller genom att ge upp.

 

Det är viktigt att skilja mellan impulsivitet och intuition. Impulsivt kan vi vilja stöta bort rastlösheten. Men utifrån ett intuitivt och sökande perspektiv kan det kännas mer rätt att famna rastlösheten, låta den vara och ’sanse’ vad som ligger i eller under den. Omfamnar vi den så kan också de känslor som ligger till grund för den sakta framträda. Med en ledig och öppen hållning kommer till sist en punkt där något ändras. Det är kanske inte uppenbart hur, men vi får till en lite större öppning och acceptans till det som är, och spänningen ger med sig. Intuitionen spelar här en roll. Vi lyckas på något sätt öppna sinnet något mer, och hittar en friare handling till strömmen av tankar – vi gör något lite annorlunda. Här bidrar det intuitiva till en ny riktning utan att vi kanske lägger märke till hur det sker.

  

Längre och fördjupande meditationer

Längre meditationer är viktiga. De gör att vi kan se på vår handling med lite nya ögon. Därför är det bra att av och till avsätta tid för långmeditationer och retreater. Den inre kontakt som uppstår under retreater är berikande och ger en fyllighet åt livet, som en existentiell ”mättnad”. Vi kommer till ro, känner en tillfredsställelse som går på djupet, och famnar en större helhet av oss själva. Intuitivt och spontant förstärks en slags existentiell erfarenhet i oss, med en intuitiv förankring om vad det innebär att finnas till. Vi får en ”kunskap” om oss som vi inte visste att vi hade. Kanske är det uttryck för en samlad visdom. Den kan hur som helst inte manas fram, men med varje sådan erfarenhet fördjupas och få nytt fäste.  

 

Intuitionen är en resurs

Intuition är att ha tillgång till något i sig, en klokhet eller vishet, som på ett eller annat sätt vet mer om oss än vi själva vet i stunden. Det intuitiva är en del av det spontana och kommer inte i ett vakuum utan som del av en ström av tankar, önskningar och fördomar som också kan förvränga eller dölja intuitionens innehåll. Frisättningen av tankar är en förutsättning för att det intuitiva ska kunna framträda och röra sig friare. Särskilt långmeditationer ger oss tillfällen att bli mer bekanta med vår intuition och också att pröva den. Intuitionen finns där som en möjlig vägledning, och bidrar över tid till ökad självkännedom och en större trygghet i en inre riktning.

 

Läs mer i Dyade 3/2023, Intuisjon - føleri eller vei til viten? 

Ok