Samspill, drøm og kjønnsrolle

temaorienterte gruppepsykologiske kurs

Acems temaorienterte gruppepsykologiske kurs går vanligvis over to døgn, fra fredag til søndag. Den avgrensede varigheten forutsetter en gjennomarbeidet struktur, med et hovedfokus. slik skiller disse kursene seg fra Acems kommunikasjonskurs som er av lengre varighet og har et mer åpent fokus, skriver Anne Grete Hersoug. Hva kan man få gjort i løpet av en helg? for mange er det tilstrekkelig med tid til å komme inn i viktige refleksjoner over egen væremåte, både under kurset og i ettersiget.

Det arrangeres flere temaorienterte gruppepsykologikurs utviklet i Acem, her skal fire av dem omtales kort: (1) Drøm; (2) Selvoppfatning og samspill; (3) Kvinneroller; og (4) Våre ulike selv. Alle har til felles at man arbeider i en trygg atmosfære der man lett kan slippe seg til, dele og utforske. Alle kurs ledes av erfarne kurslærere i Acem, flere av dem er psykologer. Deltagelse på kurs forutsetter ikke egen kjennskap til Acem-meditasjon .

1. GRUPPEPSYKOLOGISK ARBEID MED DRØM
 På dette kurset benyttes materiale fra deltagernes drømmer. Drømmer springer ut av nivåer i oss som vi i en travel hverdag ikke har kontakt med. Bildene i drømmen er et godt utgangspunkt for å utforske egne ubevisste sider. Hele gruppen er aktivt engasjert i arbeidet med hverandres drømmer. Alle får noe igjen for å arbeide også med drømmer som ikke er deres egne ved å dele assosiasjoner til drømmene.

Hvor langt man kommer i å forstå drømmerens ubevisste psykologiske temaer ut fra materialet i symbolene, avhenger bl.a. av samspillet mellom gruppen og drømmeren . Ofte kan gruppen bidra til å klargjøre noe av det som er i bevegelse i understrømmene i drømmerens sinn. Drømmeren blir satt på sporet av noe nytt. Best virker det når man greier å knytte forbindelser mellom innholdet i drømmebildene og drømmerens dagligliv .

2. SELVOPPFATNING OG SAMSPILL
 Hvordan reagerer andre på meg? Hvor og hvordan knirker det i samspillet med andre? Dette er noen av de spørsmål man kan få et litt klarere forhold til under kurset. Opplegget sikter mot at deltagenre skal lære mer om vesentlige sider ved sitt samspill med andre – enten det er privat eller på jobb. Deltagerne arbeider i små grupper på 8- 10 personer. Hver deltager velger selv hva han/hun skal arbeide med av tema. Under møtet får man reflektert høyt om seg selv og lærer også av andres respons og refleksjon. Ofte kjenner man seg selv igjen i noen av de andres temaer. Flere temaforelesninger holdt av erfarne psykologer og felles diskusjoner inngår også i kurset, slik at det blir en naturlig veksling mellom aktivitet i smågrupper og plenum .

3. KVINNEROLLER
 Dette kurset retter seg mot kvinner som ønsker å få mer innsikt i sine ulike roller. Blant de mange kvinneroller er: datter, søster, yrkeskvinne, mor, partner, venninne, kollega. Selv om kvinner i flere tiår har arbeidet med å utvikle og frigjøre seg, har mye av fokus vært på ytre forhold og strukturer, f eks å frigjøre seg fra forventninger til bestemt adferd i ulike roller . Acems gruppepsykologiske kurs i kvinneroller fokuserer på indre strukturer, dvs de personlige psykologiske erfaringer og reaksjonsmønstre. Kurset gir anledning til et tilbakeblikk på egen historie og hvordan rollene har utviklet seg. Hvordan balansere de ulike roller, er et spørsmål for de fleste. Mange ønsker å ta i bruk flere sider ved seg selv og få økt innsikt i det som hindrer en god balanse mellom de enkelte rollene .

4. VÅRE ULIKE SELV
 Dette er en kreativ workshop hvor man arbeider med selvbilder som måtte begrense vår livsutfoldelse. Oppgavene veksler mellom individuelt arbeid og at gruppen gjør noe sammen. Man skriver om seg selv, tegner, maler, er med på fantasiøvelser eller får oppgaver som skal utføres, alt med sikte på å aktivere flere selvbilder. Vi er ofte ikke så bevisst hva som får oss til å skifte fra å føle oss vel til det å havne langt nede. Svingningene mellom gode og dårlige selvbilder er ikke alltid lette å forstå. Deltagerne inviteres til å arbeide med både positive og negative selvbilder og hvordan man blir styrt av dem. Kurset kan bidra til økt erkjennelse av hva vi styres av i vår egen psykologi, og gi friere valg i noen situasjoner .

Massens makt

Når mer enn 50 mennesker kommer sammen, skjer det ofte en av to ting med den enkelte person som befinner seg i massen:

1 Det kan oppstå en underliggende frykt for at ens identitet skal forsvinne, at man skal bli utvisket, borte, glemt i massen. man beskytter seg mot frykten ved å forholde seg til andre så lite som mulig. Det kan for eksempel skje ved stor trengsel i rush-tiden i en undergrunnstasjon. jo tettere andre kropper kommer innpå en rent fysisk, desto mer lukker man seg inne, unngår å se på, snakker ikke til. alt sammen i et forsøk på å ta vare på egen individualitet .

2 eller det stikk motsatte kan skje, som gjerne kalles ”massefisering” (edward Hopper, 2001). man hengir seg til massen og finner en fellesnevner (ofte ganske svak) som utvisker alle individuelle forskjeller, man slutter å tenke, massen bestemmer retning, det være seg i demonstrasjonstog, på rockekonsert eller utenfor fotballstadion. i slike masser blir den enkeltes opplevde ansvarsfølelse for felles handlinger svekket. Derfor kan en masse potensielt være farlig .

td>

Produkter

Dyade 2006/02: Alene men sammen

 

Relaterte artikler